Kirjautuminen

Kalastuslakiuudistus: yhdellä kortilla kalaan

Käyttäjän arvio:  / 1
HuonoinParas 
Share

 

mmmkalalupaMaa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän esitys uudeksi kalastuslaiksi on julkistettu. Uuden kalastuslain tarkoituksena on kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Tavoitteena on ylläpitää kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, edistää kalakantojen luontaista elinkiertoa sekä säilyttää kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus.

.

Yksi ja ainoa kalastuskortti

Juuri valmistuneessa raportissa ehdotetaan, että maksuttomat yleiskalastusoikeudet (onginta ja pilkintä) säilyisivät ennallaan. Kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu yhdistettäisiin yhdeksi valtakunnalliseksi maksuksi (kalastuskortti), joka oikeuttaisi kalastamiseen yhdellä vieheellä ja vavalla koko maassa (paitsi kieltoalueilla). Kalastuskortin hinnaksi esitetään 35 euroa vuodessa, 10 euroa viikossa ja 5 euroa vuorokaudessa ja maksuvelvollisuus koskisi kaikkia 18 vuotta täyttäneitä kalastajia.

Kalastuksen säätelyyn lisää panoksia

Työryhmä katsoo, että kalastuksen säätelyä tulee selkeyttää.  Valtioneuvostolle tulisi antaa asetuksenantovaltuudet muun muassa kalastuksen ajallisten, alueellisten sekä pyydysten ominaisuuksia koskevien rajoitusten voimaansaattamiseksi ja kalastajakohtaisten kiintiöiden tai istukkaiden merkitsemisvelvollisuuden käyttöön ottamiseen. Etenkin vaelluskalojen kestävän käytön ja hoidon järjestäminen edellyttävät monilta osin nykyistä tehokkaampia ja monipuolisempia kalastuksensäätelytoimenpiteitä.

Alueellisen kalatalouden ohjauksen ja järjestämisen tulee jatkossakin perustua kalatalousalueiden toimintaan. Alueiden määrää tulisi kuitenkin vähentää ja niiden tulisi olla nykyistä suurempia ja ammattimaisesti hoidettuja yksiköitä. Kalatalousalueessa olisi jatkossakin vesialueiden omistajien, neuvonnan ja kalastajien edustajia. Sen keskeisenä tehtävänä olisi laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja huolehtia suunnitelman täytäntöönpanosta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat muodostavat aluetason perustan kalastuksen järjestämiselle ja kalavarojen hoidolle. Suunnitelmien sitovuutta ja toteutumisen seurantaa tulisi lisätä.

Kaupalliset kalastajat

Kaupallinen kalastaja on rekisteröitynyt luonnollinen tai oikeushenkilö. Näillä kalastajilla olisi oikeus pyydetyn kalan ensikäden myyntiin. Heidän mahdollisuuksiaan saada kalastuslupia maksua vastaan olisi tarpeen parantaa. Tämä tehtäisiin mm. määrittelemällä käyttö- ja hoitosuunnitelmissa kaupalliseen kalastukseen erityisen hyvin soveltuvat alueet. Kaupallisen kalastajan tulisi tällaisille alueille saada kalastusoikeuden haltijalta, kalatalousalueelta tai viime kädessä ELY-keskukselta kalastuslupa. Vain kaupallisilla kalastajilla olisi oikeus käyttää troolia, isorysää tai isoa nuottaa. Kaupallisilla kalastajilla olisi raportointivelvollisuus kaikesta saaliista.
Työryhmä on mietinnössään esittänyt linjauksia uuden kalastuslain sisällöksi. Mietinnön pohjalta laaditaan hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi virkatyönä noin vuoden kuluessa. Uusi kalastuslaki tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2014.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Pentti Lähteenoja  040-7171698
kalastusneuvos Eija Kirjavainen  040-772 1262
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam  0400-392 011
Tiedote + työryhmän raportti verkossa:
Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt